CFS Fuel Dispensers | מעבדת כיולים

מעבדת כיולים

חברת חן מערכות בעלת מבדקת כיול מס. 17 לכיול מוני דלק. החברה מבצעת עבור לקוחותיה לפי דרישה, בדיקה יסודית והתאמות של דו"חות לתחנות ומוני דלק וזאת לכל דורש למסחר הוגן.
בין לקוחותיה תחנות משטרת ישראל, תחנות סונול, סאיקלון ומשרד הבטחון.
נציגינו מגיעים ללקוח ומצעים בדיקה יסודית של מנפקות התחנה, אופן קבלת הדלקים ובדיקת מלאים.
לאחר ביקור הטכנאים בתחנה אנו מפיקים דו"ח מפורט לכל ידית וידית, מסקנות ותעודה.

ראה מצגת מצורפת